Privacyverklaring

Privacyverklaring van Duijndam Works

 1. Algemeen
  Duijndam Works is actief op het gebied van arbeid en arbeidsbemiddeling en verwerkt in dat kader persoonsgegevens. Wanneer u als websitebezoeker, kandidaat, werknemer of opdrachtgever persoonsgegevens aan ons verstrekt, zullen wij zorgvuldig en veilig met die gegevens omgaan. Uiteraard houden we ons daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en overige toepasselijke regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring leggen wij u uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en verwerken, alsmede met welk doelen en op basis van welke gronden wij dat doen. Daarnaast is uiteengezet hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren, of wij deze gegevens met derden delen, hoe uw gegevens zijn beveiligd en hoe u contact met ons kan opnemen.

 1. Verantwoordelijke
  Deze privacyverklaring is van toepassing op:

– de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Duijndam Personeelsdiensten B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (2676 LV) Maasdijk, aan Honderdland 241;

– de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Uitzendbureau Karel Duijndam B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (2676 LV) Maasdijk, aan Honderdland 241; 

– de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Duijndam Flex B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (2676 LV) Maasdijk, aan Honderdland 241;  

– de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Duijndam Works sp. z o.o., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (45-064) Opole, aan Kołłątaja 3/2, Polen;

– de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Duijndam Works s.r.o.,  statutair gevestigd en kantoorhoudende te (943 01) Štúrovo, aan Hasičská 13A, Slowakije.

Elk van deze vennootschappen wordt in het vervolg van deze privacyverklaring aangeduid als Duijndam Works, wij of ons.

Duijndam Works verwerkt uw persoonsgegevens en stelt het doel en de middelen voor die verwerking vast. Duijndam Works kwalificeert daarmee als Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG.

 1. Bezoek website
  Zoals veel andere websites, verzamelt onze website door middel van cookies bepaalde (technische) informatie over de bezoekers, zoals het IP-adres van uw apparaat en de datum en tijd van uw bezoek. Deze gegevens worden verzameld in een niet tot een persoon herleidbare vorm en zijn noodzakelijk voor het goed laten functioneren en beheren van de website. Sommige van deze cookies worden geplaatst door diensten van derden. Wij maken momenteel geen gebruik van cookies waarvoor uw toestemming is vereist.

Voor meer informatie over cookies op onze website, verwijs ik u naar de cookieverklaring die ook op onze website te vinden is.

Onze website kan verwijzingen en/of hyperlinks naar een of meerdere websites van derden bevatten. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op die websites. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze derden te lezen, zodat u ook weet hoe zij met uw persoonsgegevens omgaan.

 1. Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze diensten, zoals: uitzenden en detacheren, werving en selectie, jobcoaching, HR-consulting, ziekteverzuimbeleid, personeelsmanagement, outplacement en salarisadministratie.

Meer specifiek verwerken wij uw persoonsgegevens:

 • om u aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over onze dienstverlening en deze beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten;
 • om u te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven en promotie-acties die voor u interessant kunnen zijn, uitsluitend indien u zich daarvoor heeft aangemeld (opt-in);
 • om uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk of een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten, referentiechecks (al dan niet door inschakeling van derden) etc.;
 • om een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren;
 • om onze re-integratieverplichtingen na te komen en om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen;
 • om een opdracht te kunnen vastleggen in een overeenkomst met u en deze overeenkomst te kunnen onderhouden en nakomen;
 • voor het bevorderen van uw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder training, opleiding en testen;
 • voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole;
 • voor kwaliteitsdoeleinden zoals certificering;
 • om subsidies, premiekortingen e.d. aan te vragen;
 • als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en socialezekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

Wij verwerken uw persoonsgegevens op grond van een of meer van de volgende gronden:

 • Noodzakelijk voor het sluiten en uitvoeren van een overeenkomst
 • Noodzakelijk voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen (in voorkomend geval zal u nader worden geïnformeerd over welk gerechtvaardigd belang)
 • Noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting die rust op Duijndam Works
 • Uw toestemming (indien vereist)

U bent niet verplicht persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Als u (bepaalde) persoonsgegevens niet met ons deelt, kan dat erin resulteren dat wij geen overeenkomst met u kunnen sluiten of dat wij u minder goed van dienst kunnen zijn. Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

 1. Welke gegevens verzamelen wij van u?

U bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt.

Van kandidaten en werknemers kunnen onder meer de volgende persoonsgegevens, voor zover relevant en noodzakelijk, worden verwerkt: NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats), e-mailadres, telefoonnummer, nationaliteit, geboortedatum- en plaats, geslacht, curriculum vitae (cv), werkervaring, kledingmaten t.b.v. bedrijfskleding, bankrekeningnummer, polis- of klantnummer zorgverzekeraar, opleiding- en scholingsgegevens, (kopie) getuigschriften, referenties, (kopie) pasfoto, (kopie) ID-bewijs, BSN, (kopie) werkvergunning, (kopie) arbeidsovereenkomst, (kopie) verblijfsvergunning, (kopie) VAR, uw lengte, eventuele allergieën en/of hoogtevrees, gegevens betreffende uw beschikbaarheid en verlof, andere gegevens die van belang zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van uw als kandidaat of werknemer, overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie, gegevens die u verder zelf nog aanlevert en overige gegevens waarvan de verwerking op grond van de wet vereist of noodzakelijk is.

Van opdrachtgevers en zakelijke relaties worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: (zakelijke) NAW-gegevens (naam, adres, vestigings-/woonplaats), e-mailadres, gegevens voor het onderhouden van de relatie, functie- en contactgegevens.

 1. Derden

Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan (potentiële) opdrachtgevers en relaties, leveranciers (bijvoorbeeld opleidingsinstanties), auditinstanties, overheidsinstellingen, onderaannemers en aan bedrijven en/of personen die wij hebben ingeschakeld voor het uitvoeren van bepaalde taken of diensten. Dit doen wij indien dit voor de uitvoering van de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden noodzakelijk is. Daarnaast kunnen wij uw gegevens verstrekken aan derden, indien wij daartoe op grond van de geldende wet- en/of regelgeving, een gerechtelijk bevel of een rechterlijk vonnis gerechtigd of verplicht zijn, indien zulks geschiedt ten behoeve van een gerechtvaardigd belang, dan wel indien wij daartoe toestemming van u hebben gekregen. Wij maken contractuele afspraken met deze derden over de verwerking en beveiliging van uw persoonsgegevens, tenzij de derde zelf ook kwalificeert als verwerkingsverantwoordelijke onder de AVG.

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. Dat gebeurt alleen als het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt voor de verwerking van persoonsgegevens, indien de doorgifte noodzakelijk of verplicht is en indien een van de in deze overeenkomst genoemde verwerkingsgronden daarvoor de mogelijkheid biedt. In voorkomend geval zullen wij u hierover nader informeren.

 1. Bijzondere persoonsgegevens

Wij verwerken uitsluitend bijzondere persoonsgegevens van u als dat nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover u daarvoor uitdrukkelijk toestemming is gegeven of voor zover dit anderszins bij of krachtens de wet is toegelaten.

8. Hoe lang worden gegevens bewaard?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld en houden ons ter zake aan de geldende wet- en regelgeving. Op gezette tijden wordt gecontroleerd of het nog nodig is om de persoonsgegevens te bewaren.

In ieder geval gelden de volgende bewaartermijnen:

 • Persoonsgegevens van (voormalige) medewerkers worden uiterlijk 2 jaar na het einde van het dienstverband verwijderd, tenzij wij op grond van de wet verplicht zijn specifieke persoonsgegevens langer te bewaren
 • Loonbelastingverklaringen en de kopie van het identiteitsbewijs worden op grond van de wet tot 5 jaar na het eindigen van het dienstverband bewaard
 • Gegevens omtrent de salarisadministratie en overige fiscale gegevens (‘basisgegevens’) worden op grond van de wet minimaal 7 jaren na het eindigen van het dienstverband bewaard
 • Persoonsgegevens van sollicitanten worden met de toestemming van de sollicitant maximaal 1 jaar bewaard. Zonder toestemming van de sollicitant, zullen de persoonsgegevens van deze sollicitant binnen 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure worden verwijderd. Sollicitatiegegevens van een werknemer zullen tot maximaal 1 jaar na het dienstverband worden bewaard
 1. Beveiliging en geheimhouding

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens goed beschermd zijn. Wij nemen dan ook passende voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking en eisen ook van derden, die uw persoonsgegevens voor ons behandelen of verwerken, dat zij hetzelfde doen, ongeacht of deze verwerking in Nederland of elders plaatsvindt. Deze maatregelen omvatten zowel technische als organisatorische maatregelen. Bij technische maatregelen valt onder meer te denken aan fysieke en wachtwoordbeveiliging. Bij organisatorische maatregelen gaat het bijvoorbeeld om beperking van de toegang tot gekwalificeerd personeel met een geheimhoudingsplicht. De genomen maatregelen waarborgen een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s van de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens.

 1. Uw rechten

U heeft het recht om de gegevens die wij van u hebben in te zien en om ons te verzoeken aan te geven welke (categorieën van) persoonsgegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden dat gebeurt, van welke bron de gegevens komen en welke bewaartermijnen door ons worden gehanteerd. Ook kunt u ons verzoeken om de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt te corrigeren, te herzien en/of volledig te verwijderen. Indien de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, dan bent u gerechtigd die toestemming te allen tijde weer in te trekken, de verwerking van uw persoonsgegevens zal dan worden gestaakt. Intrekking van uw toestemming heeft geen invloed op verwerking die al heeft plaatsgevonden. Daarnaast bent u gerechtigd overdracht (export) van de persoonsgegevens die wij over u bewaren op te vragen, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken.

Indien u gebruik wenst te maken van een van bovenstaande rechten, stuur dan een email naar privacy@duijndamworks.nl of stuur een brief naar Duijndam Works, Honderdland 241, 2676 LV Maasdijk. Wij zullen u binnen 1 maand nader berichten omtrent uw verzoek. In uw verzoek dient u te vermelden op basis van welke grond u het verzoek indient en dient u voldoende gegevens te verstrekken op basis waarvan wij uw identiteit kunnen controleren. 

Uw verzoeken kunnen in sommige gevallen door ons worden geweigerd. Hiervan zal u, onder vermelding van de wettelijke grondslag die het mogelijk maakt u verzoek te weigeren, op de hoogte worden gesteld. Aanleiding hiervoor kunnen onder andere een op ons rustende wettelijke verplichtingen of de buitensporige of onredelijke aard van een of meerdere verzoeken zijn.

 1. Vragen, opmerkingen en klachten

Als u vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot deze privacyverklaring of de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, dan kunt u deze per email kenbaar maken via: privacy@duijndamworks.nl. U kunt ook een brief sturen naar Duijndam Works, Honderdland 241, 2676 LV Maasdijk. Wij streven ernaar binnen 1 maand na ontvangst van uw vraag, opmerking of klacht te reageren.

Indien u het niet eens bent met de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, kunt u eveneens een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoek wij u dit direct te melden via bovenstaande contactgegevens.

 1. Wijzigingen privacyverklaring en overige

Wij kunnen de privacyverklaring wijzigen door een bijgewerkte versie op de website te plaatsen. Wij raden u aan de privacyverklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van het actuele beleid ter zake van persoonsgegevens. Geen van de bepalingen uit deze privacyverklaring hebben tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen ons en een betrokkene. Op de bepalingen uit deze privacy statement en alle hieruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.

Wateringen, 30 november 2021

Scroll naar boven